برای اولین بار در کشور "سویا پروتئینی غنی شده با ویتامین A , D

برای اولین بار در کشور "سویا پروتئینی غنی شده با ویتامین A , D

برای اولین بار در کشور "سویا پروتئینی غنی شده با ویتامین A , D

سویا سوژا : برای اولین بار در کشور "سویا پروتئینی غنی شده با ویتامین های گروه D , A  محصولی از واحد تحقیق و توسعه شرکت راد تجارت     

"حامی غذای سالم"                                                 

فرآیند تولید پروتئین سویا می تواند بر میزان ترکیبات بیواکتیو باقی مانده اثر بگذارد. براي خروج مواد قندي از فلیک سویا دو روش وجود دارد؛ استفاده از آب و یا الکل. با بکار بردن الکل در این مرحله علاوه بر ترکیبات قندي، ترکیبات با ارزشی همچون ایزوفلاون ها نیز از دست می روند. برخلاف آن، وقتی در این مرحله از آب استفاده می شود، در محصول نهایی ترکیبات فیتوشیمیایی طبیعی همچون ایزوفلاون ها باقی می مانند. پس از آن مخلوط ایجاد شده را خشک کرده تا محصول نهایی حاصل شود. شستشوي اضافی با آب نیز کاهش دهنده این ترکیبات طبیعی در محصول نهایی است. پروتئین سویا از نظر اسیدآمینه هاي گوگردي دچار کمبود است ولی تمامی 11 گروه اسیدآمینه هاي ضروري، که براي انسان و حیوان مغذي هستند، را دارا می باشد. این اسیدآمینه ها شامل ایزولوسین، لوسین، لایزین، متیونین، سیستئین، فنیل آلانین، تیروزین، تریونین، تریپتوفان، والین و هیستدین می باشند.  

خبرنامه