کنترل کیفیت

کنترل کیفیت جامع

کیفیت مواد اولیه در بدو ورود به شرکت، تا تولید محصول نهایی پایش می گردد. در حال حاضر کنترل کیفیت شامل کنترل میکروبی، فیزیکی و شیمیایی مواد اولیه، نمونه های حین فرایند و محصول نهایی و همچنین کنترل فرآیند تولید در محل ایستگاه های کنترل کیفی در مسیر خط تولید می باشد.

خبرنامه